• pops
  • pops

Tregu E-Rickshaw-Analiza globale e industrisë, madhësia, pjesa, rritja, tendencat dhe parashikimi, 2020-2026

E-Rickshaw është një automjet me energji elektrike, me tre rrota dhe përdoret kryesisht për qëllime komerciale për të transportuar pasagjerë dhe mallra. E-rickshaw njihet gjithashtu si tuk-tuk elektrik dhe toto. Ai përdor një bateri, motor tërheqës dhe motor elektrik për të lëvizur automjetin.
Rickshaws janë një mënyrë e spikatur e transportit komercial të udhëtarëve, veçanërisht në Indi, Kinë, ASEAN dhe disa vende në Afrikë. Kostoja më e ulët e transportit, kostoja më e ulët e rikshave dhe manovrueshmëria e tyre nëpër rrugët e ngarkuara urbane janë disa avantazhe të rikshave, të cilat po nxisin kërkesën e tyre në të gjithë globin. Për më tepër, normat e rrepta të emetimit, rritja e çmimeve të karburantit, stimujt mbi e-rickshaws dhe shtimi i gamës së e-rickshaws po zhvendosin preferencat e konsumatorit drejt e-rickshaws. Për më tepër, ndalimi i pritshëm mbi automjetet me karburant ka të ngjarë të nxisë kërkesën për elektrikë.
Tregu global i e-rickshaw është i kufizuar kryesisht nga infrastruktura e pazhvilluar e tarifimit në disa vende. Për më tepër, mungesa e rregulloreve po kufizon edhe tregun global të e-rickshaw.
Tregu global i e-rickshaw mund të segmentohet bazuar në llojin e rikshaw, kapacitetin e baterisë, vlerësimin e fuqisë, përbërësit, aplikimin dhe rajonin. Për sa i përket llojit të rickshaw, tregu global i e-rickshaw mund të klasifikohet në dy segmente. Duke marrë parasysh kërkesën për peshë të ulët për efikasitet më të lartë, shkalla e miratimit të e-rickshaws të tipit të hapur po rritet në mesin e konsumatorëve.
Bazuar në kapacitetin e baterisë, tregu global i e-rickshaw mund të ndahet në dy segmente. Më i lartë kapaciteti i baterisë, diapazoni më i gjatë i e-rickshaw; prandaj, pronarët po preferojnë e-rickshaws me kapacitet të lartë. Sidoqoftë, për bateritë me kapacitet më të lartë, pesha rritet në proporcion. Për sa i përket vlerësimit të fuqisë, tregu global i e-rickshaw mund të ndahet në tre segmente. Kërkesa për e-rickshaws që kanë fuqi motorike midis 1000 dhe 1500 Watt po rritet, e cila i atribuohet kryesisht efektivitetit të kostos së tyre së bashku me shpërndarjen e konsiderueshme të çift rrotullues.
Për sa i përket përbërësve, tregu global i e-rickshaw mund të klasifikohet në pesë segmente. Bateria është një përbërës kryesor dhe i shtrenjtë i e-rickshaw. Bateritë kërkojnë mirëmbajtje të shpeshtë dhe kërkojnë zëvendësim pas një periudhe të caktuar kohore, në mënyrë që të sigurohet performanca e qetë dhe efikase e automjetit. Shasia është një komponent tjetër jetik i e-rickshaw dhe kështu, përbën një pjesë të madhe të tregut, për sa i përket të ardhurave. Bazuar në aplikimin, tregu global i e-rickshaw mund të bifurkohet në transportin e udhëtarëve dhe transportin e mallrave. Segmenti i transportit të pasagjerëve mbante një pjesë të spikatur të tregut, përsa i përket të ardhurave, në vitin 2020, e cila i atribuohet rritjes së përdorimit të rikshave për komutimin e pasagjerëve. Për më tepër, përfshirja e e-rickshaws nga kompanitë e transportit sipas kërkesës ka të ngjarë të nxisë segmentin e transportit të udhëtarëve në treg.
Për sa i përket rajonit, tregu global i e-rickshaw mund të segmentohet në pesë rajone të spikatura. Azia Paqësori zinte një pjesë të madhe të tregut, përsa i përket të ardhurave, në vitin 2020, e cila i atribuohet kryesisht rritjes së kërkesës nga konsumatorët, stimujve qeveritarë dhe politikave mbështetëse, ndalimit të rikshave me karburant dhe rritjes së çmimeve të karburantit. Për më tepër, rikshët janë një mënyrë e spikatur e transportit nëpër zonat urbane të disa vendeve në Azi, të tilla si Kina dhe India. Për më tepër, prania e prodhuesve kryesorë global të e-rickshaw është një tjetër nxitës i shquar i tregut të e-rickshaw në Azinë Paqësori.
Lojtarët kryesorë që veprojnë në tregun global të e-rickshaw janë Mahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD., Dhe Pace Agro Pvt. Ltd
Raporti ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të tregut. Ai e bën këtë përmes njohurive cilësore të thella, të dhënave historike dhe parashikimeve të verifikueshme në lidhje me madhësinë e tregut. Parashikimet e paraqitura në raport janë nxjerrë duke përdorur metodologji dhe supozime të provuara kërkimore. Duke vepruar kështu, raporti i hulumtimit shërben si një depo e analizave dhe informacionit për çdo aspekt të tregut, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Tregjet Rajonale, teknologjia, llojet dhe aplikimet.
Studimi është një burim i të dhënave të besueshme për:
SeSegmentet dhe nën-segmentet e tregut
TrendsTrendet dhe dinamikat e tregut
Furnizimi dhe kërkesa
SizeMadhësia e tregut
Trends Tendencat/mundësitë/sfidat aktuale
Landscape Peizazh konkurrues
Përparimet teknologjike
ChainZinxhiri i vlerës dhe analiza e palëve të interesuara
Analiza rajonale mbulon:
America Amerika Veriore (SHBA dhe Kanada)
America Amerika Latine (Meksikë, Brazil, Peru, Kili dhe të tjerë)
Europe Evropa Perëndimore (Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Spanja, Italia, vendet nordike, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu)
Evropa Lindore (Polonia dhe Rusia)
S Azia Paqësori (Kina, India, Japonia, ASEAN, Australia dhe Zelanda e Re)
East Lindja e Mesme dhe Afrika (GCC, Afrika Jugore dhe Afrika Veriore)
Raporti është përpiluar përmes hulumtimeve të gjera parësore (përmes intervistave, sondazheve dhe vëzhgimeve të analistëve të sprovuar) dhe kërkimeve dytësore (që përfshin burime me reputacion të paguar, revista tregtare dhe baza të të dhënave të industrisë). Raporti gjithashtu përmban një vlerësim të plotë cilësor dhe sasior duke analizuar të dhënat e mbledhura nga analistët e industrisë dhe pjesëmarrësit e tregut në pikat kryesore në zinxhirin e vlerës së industrisë.
Një analizë e veçantë e tendencave mbizotëruese në tregun mëmë, treguesit makro dhe mikro-ekonomikë, dhe rregulloret dhe mandatet përfshihet nën fushëveprimin e studimit. Duke vepruar kështu, raporti projekton atraktivitetin e secilit segment të madh gjatë periudhës së parashikimit.
Pikat kryesore të raportit:
Një analizë e plotë e sfondit, e cila përfshin një vlerësim të tregut mëmë
ChangesNdryshime të rëndësishme në dinamikën e tregut
SegmentS segmentimi i tregut deri në nivelin e dytë ose të tretë
SizeMadhësia historike, aktuale dhe e parashikuar e tregut nga pikëpamja e vlerës dhe vëllimit
Raportimi dhe vlerësimi i zhvillimeve të fundit të industrisë
Shares Aksionet e tregut dhe strategjitë e lojtarëve kryesorë
MerShfaqja e segmenteve të ngrohta dhe tregjeve rajonale
Një vlerësim objektiv i trajektores së tregut
Rekomandime për kompanitë për forcimin e bazës së tyre në treg   
Shënim: Megjithëse është marrë kujdes për të ruajtur nivelet më të larta të saktësisë në raportet e TMR, ndryshimet e fundit specifike të tregut/shitësit mund të kërkojnë kohë për t'u reflektuar në analizë.
Ky studim nga TMR është kuadër gjithëpërfshirës i dinamikës së tregut. Ai kryesisht përfshin vlerësimin kritik të udhëtimeve të konsumatorëve ose klientëve, rrugët aktuale dhe ato në zhvillim, dhe kornizën strategjike për t'i mundësuar ZKQ -ve të marrin vendime efektive.
Themeli ynë kryesor është Korniza 4-Kuadrant EIRS që ofron vizualizim të detajuar të katër elementeve:
. Hartat e Përvojës së Klientit
NsKonsiderata dhe Mjete të bazuara në hulumtime të drejtuara nga të dhënat
ResultsRezultate të zbatueshme për të përmbushur të gjitha prioritetet e biznesit
FKornizat strategjike për të rritur udhëtimin e rritjes
Studimi përpiqet të vlerësojë perspektivat aktuale dhe të ardhshme të rritjes, rrugët e pashfrytëzuara, faktorët që formojnë potencialin e tyre të të ardhurave dhe modelet e kërkesës dhe konsumit në tregun global duke e ndarë atë në vlerësimin e rajonit.
Segmentet e mëposhtme rajonale janë mbuluar në mënyrë gjithëpërfshirëse:
. Amerika Veriore
 Azia Paqësori
UrEuropa
America Amerika Latine
Lindja e Mesme dhe Afrika
Kuadri i kuadrantit EIRS në raport përmbledh spektrin tonë të gjerë të kërkimit dhe këshillimit të drejtuar nga të dhënat për CXO-të për t'i ndihmuar ata të marrin vendime më të mira për bizneset e tyre dhe të qëndrojnë si udhëheqës.
Më poshtë është një fotografi e këtyre kuadrateve.
1. Harta e Përvojës së Klientit
Studimi ofron një vlerësim të thelluar të udhëtimeve të klientëve të ndryshëm që kanë të bëjnë me tregun dhe segmentet e tij. Ajo ofron përshtypje të ndryshme të konsumatorëve në lidhje me produktet dhe përdorimin e shërbimit. Analiza merr një vështrim më të afërt në pikat e tyre të dhimbjes dhe frikën në pikat e ndryshme të prekjes së klientëve. Konsultimet dhe zgjidhjet e inteligjencës së biznesit do të ndihmojnë palët e interesuara, përfshirë CXO -të, të përcaktojnë hartat e përvojës së klientit të përshtatura me nevojat e tyre. Kjo do t'i ndihmojë ata të synojnë rritjen e angazhimit të klientëve me markat e tyre.
2. Vështrime dhe Mjete
Mendimet e ndryshme në studim bazohen në cikle të përpunuara të hulumtimit parësor dhe dytësor me të cilët analistët angazhohen gjatë rrjedhës së kërkimit. Analistët dhe këshilltarët ekspertë në TMR miratojnë mjete sasiore të njohurive të klientëve në të gjithë industrinë dhe metodologjitë e projektimit të tregut për të arritur në rezultate, gjë që i bën ata të besueshëm. Studimi jo vetëm që ofron vlerësime dhe parashikime, por edhe një vlerësim të pastër të këtyre shifrave mbi dinamikën e tregut. Këto njohuri bashkojnë kuadrin kërkimor të drejtuar nga të dhënat me konsultimet cilësore për pronarët e bizneseve, CXO-të, hartuesit e politikave dhe investitorët. Vështrimet gjithashtu do të ndihmojnë klientët e tyre të kapërcejnë frikën e tyre.
3. Rezultate të veprueshme
Gjetjet e paraqitura në këtë studim nga TMR janë një udhëzues i domosdoshëm për përmbushjen e të gjitha prioriteteve të biznesit, përfshirë ato kritike për misionin. Rezultatet kur zbatohen kanë treguar përfitime të prekshme për palët e interesuara të biznesit dhe njësitë e industrisë për të rritur performancën e tyre. Rezultatet janë përshtatur për t'iu përshtatur kuadrit strategjik individual. Studimi ilustron gjithashtu disa nga rastet e fundit studimore mbi zgjidhjen e problemeve të ndryshme nga kompanitë me të cilat ata u përballën në rrugëtimin e tyre të konsolidimit.
4. Kornizat Strategjike
Studimi pajis bizneset dhe këdo që është i interesuar në treg për të krijuar korniza të gjera strategjike. Kjo është bërë më e rëndësishme se kurrë, duke pasur parasysh pasigurinë aktuale për shkak të COVID-19. Studimi synon konsultime për të kapërcyer ndërprerje të ndryshme të tilla të së kaluarës dhe parashikon të reja për të rritur gatishmërinë. Kornizat ndihmojnë bizneset të planifikojnë harmonizimet e tyre strategjike për rimëkëmbjen nga tendencat e tilla përçarëse. Më tej, analistët në TMR ju ndihmojnë të prishni skenarin kompleks dhe të sillni elasticitet në kohë të pasigurt.
Raporti hedh dritë mbi aspekte të ndryshme dhe u përgjigjet pyetjeve përkatëse në treg. Disa nga më të rëndësishmet janë:
1. Cilat mund të jenë zgjedhjet më të mira të investimit për të hyrë në linja të reja produktesh dhe shërbimesh?
2. Çfarë propozimesh me vlerë duhet të synojnë bizneset gjatë bërjes së fondeve të reja për kërkimin dhe zhvillimin?
3. Cilat rregullore do të jenë më të dobishme për palët e interesuara për të rritur rrjetin e tyre të zinxhirit të furnizimit?
4. Cilat rajone mund të shohin që kërkesa të piqet në segmente të caktuara në të ardhmen e afërt?
5. Cilat janë disa nga strategjitë më të mira të optimizimit të kostos me shitësit me të cilët disa lojtarë të ngulitur mirë kanë fituar sukses?
6. Cilat janë perspektivat kryesore që suita C po përdor për të lëvizur bizneset në trajektoren e re të rritjes?
7. Cilat rregullore qeveritare mund të sfidojnë statusin e tregjeve kryesore rajonale?
8. Si do të ndikojë skenari në zhvillim politik dhe ekonomik në mundësitë në fushat kryesore të rritjes?
9. Cilat janë disa nga mundësitë e marrjes së vlerës në segmente të ndryshme?
10. Cili do të jetë pengesa për hyrjen e lojtarëve të rinj në treg?
Me një përvojë të fortë në krijimin e raporteve të jashtëzakonshme të tregut, Transparency Research Market është shfaqur si një nga kompanitë e besuara të kërkimit të tregut në mesin e një numri të madh të palëve të interesuara dhe CXO -ve. Çdo raport në Transparency Research Market kalon përmes aktiviteteve rigoroze kërkimore në çdo aspekt. Studiuesit në TMR mbajnë një vëzhgim të ngushtë në treg dhe nxjerrin pika të dobishme të rritjes së rritjes. Këto pika ndihmojnë palët e interesuara të strategjizojnë planet e tyre të biznesit në përputhje me rrethanat.
Studiuesit e TMR kryejnë kërkime cilësore dhe sasiore shteruese. Ky hulumtim përfshin marrjen e informacionit nga ekspertët në treg, përqendrimin e vëmendjes në zhvillimet e fundit dhe të tjera. Kjo metodë e hulumtimit e bën TMR të dallohet nga firmat e tjera të kërkimit të tregut.
Ja se si Hulumtimi i Tregut të Transparencës ndihmon palët e interesuara dhe CXO përmes raporteve:
Ngulitja dhe Vlerësimi i Bashkëpunimeve Strategjike: Studiuesit e TMR analizojnë aktivitetet e fundit strategjike si bashkimet, blerjet, partneritetet, bashkëpunimet dhe ndërmarrjet e përbashkëta. I gjithë informacioni është përpiluar dhe përfshirë në raport.
Vlerësimet e Përsosura të Madhësisë së Tregut: Raporti analizon demografinë, potencialin e rritjes dhe aftësinë e tregut gjatë periudhës së parashikimit. Ky faktor çon në vlerësimin e madhësisë së tregut dhe gjithashtu siguron një përshkrim se si tregu do të rimarrë rritjen gjatë periudhës së vlerësimit.
Hulumtimi i Investimeve: Raporti fokusohet në mundësitë e vazhdueshme dhe të ardhshme të investimeve në një treg të veçantë. Këto zhvillime i bëjnë palët e interesuara të vetëdijshme për skenarin aktual të investimeve në të gjithë tregun.
Shënim: Megjithëse është marrë kujdes për të ruajtur nivelet më të larta të saktësisë në raportet e TMR, ndryshimet e fundit specifike të tregut/shitësit mund të kërkojnë kohë për t'u reflektuar në analizë.


Koha e postimit: Mar-12-2021